ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      โลโก้อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี 54
      แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฯ
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินฯ
      ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ
      ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ
      ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกฯ
      ระเบียบ สธ.ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
      พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ 3
      พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่2 พ.ศ.2553
      พระราชบัญญัติสภาตำบลและอบต.ฉบับที่ 6
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      แหล่งน้ำสำคัญตำบลไผ่ท่าโพ
      แหล่งท่องเที่ยววัดโพธิ์ประทับช้าง
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ การลาออกจากสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ] 
      

- สำเนา -

 

ที่ พจ 76901 / 419                                                                                              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

                                                                                                                                    100 หมู่ที่ 5 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง พจ 66190

                                                                                                              1    ตุลาคม  2553

เรื่อง   การลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาหนังสือขอลาออก  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2553                                          จำนวน  1  ฉบับ

 

                                   ด้วย นายมงคล  เอมใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 4  ตำบล      ไผ่ท่าโพ  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ล ต่อนายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2553  ซึ่งมีผลทำให้พ้นจากสมาชิกภาพลงตามมาตรา 47 ตรี (3)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และ มาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546   ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งว่างนอกเหนือจากครบวาร ะ ภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง  เห็นควรรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ จะได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งต่อไป

                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

 

                                                                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                                                 สุพล     อยู่เกตุ

                                                                                                      ( นายสุพล       อยู่เกตุ )

                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

งานการเลือกตั้ง

โทร / โทรสาร   0 – 5699 – 2138 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

    ทำรายการเมื่อ: 08-ตค.-10at 12:10
 

 

โทร  056-992138  แฟกซ์ 056-992138
Copyright 2014.ptp.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.