ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติความเป็นมา
      โลโก้อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      สำนักงานปลัด
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อบัญญัติ
      ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี 54
      แผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฯ
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินฯ
      ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ
      ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ
      ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกฯ
      ระเบียบ สธ.ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
      พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ 3
      พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่2 พ.ศ.2553
      พระราชบัญญัติสภาตำบลและอบต.ฉบับที่ 6
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      แหล่งน้ำสำคัญตำบลไผ่ท่าโพ
      แหล่งท่องเที่ยววัดโพธิ์ประทับช้าง
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 วันที่ 11 มิ.ย 53 ] 
      

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2553

 วันที่ 11  เดือน มิถุนายน  .. 2553    เวลา 09.30 น.

  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ (ชั่วคราว)

ศาลาวัดใหม่โพธิ์เงิน หมู่ที่ 5

********************************

 

ผู้เข้าประชุม

ที่                       ชื่อ – สกุล                                      ตำแหน่ง                                        ลายมือชื่อ

1.       นายสน           เสือสวัสดิ์                    รองประธานสภา อบต.             สน          เสือสวัสดิ์

2.       นายสมาน        โพธิ์สงวน                  สมาชิกสภา อบต.                  สมาน       โพธิ์สงวน

3.       นายพาน         โพป้อม                      สมาชิกสภา อบต.                    พาน         โพป้อม

4.       นายน้อย         ทรงจิตรักษ์                 สมาชิกสภา อบต.                    น้อย      ทรงจิตรักษ์

5.       นายมงคล        เอมใจ                         สมาชิกสภา อบต.                  มงคล        เอมใจ

6.       นายอภิรักษ์     โนนุช                         สมาชิกสภา อบต.                  อภิรักษ์      โนนุช

7.       นายวัฒนา       สืบเทพ                     สมาชิกสภา อบต.                  วัฒนา      สืบเทพ

8.       นางมานิตย์   เพชรพิจิตร                   สมาชิกสภา อบต.                  มานิตย์   เพชรพิจิตร

9.       นายทิน          ชูจิตร                         สมาชิกสภา อบต.                  ทิน          ชูจิตร

10.      นายอนนท์       บัวดี                        สมาชิกสภา อบต.                  อนนท์      บัวดี

11.      นางยุพิน  จันทรมณี                             สมาชิกสภา อบต.                    ยุพิน        จันทรมณี

12.      นายจำเนียร     โหมดมา                     สมาชิกสภา อบต.                    จำเนียร     โหมดมา

13.      นายบรรเลง     ผึ้งนาม                       สมาชิกสภา อบต.                    บรรเลง      ผึ้งนาม

14.      นายบุญชู        นาคชื่น                     สมาชิกสภา อบต.                  บุญชู       นาคชื่น

15.      นายมนัส         เทียมศร                     สมาชิกสภา อบต.                    มนัส        เทียมศร

16.      นายบุญมี เหล่าเขตกิจ                         สมาชิกสภา อบต.                    บุญมี       เหล่าเขตกิจ

17.      นายวิโรจน์       จันทร์เถื่อน                  สมาชิกสภา อบต.                    วิโรจน์      จันทร์เถื่อน

18.      นายอนัน         นำตั้ว                         สมาชิกสภา อบต.                    อนัน        นำตั้ว

19.      นายอดีต         คุ้มดี                        สมาชิกสภา อบต.                  อดีต        คุ้มดี

20.      นายประสิทธิ์    กาศเกษม                  เลขานุการสภา อบต.              ประสิทธิ์    กาศเกษม

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

-

 

 

/ ผู้ร่วมประชุม

- 2 -

 

ผู้ร่วมประชุม

ที่                       ชื่อ – สกุล                            ตำแหน่ง                                             ลายมือชื่อ

1.       นายสมัย         สวนสอน         ผอ.ร.ร.วัดบ้านลำนัง                 สมัย                สวนสอน

2.       นางสาวจินตหรา เอื้อเฟื้อพันธ์    ครู ศรช.กศน.อ.โพธิ์ประทับช้าง  จินตหรา      เอื้อเฟื้อพันธ์

3.       นายณรงค์       ทรัพย์สุข         ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1                ณรงค์              ทรัพย์สุข

4.       นายสำรวย      คุ้มจิตรรักษ์      ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8                 สำรวย           คุ้มจิตรรักษ์

5.       นายบุญเชิด     คุ่ยคร้าม         สารวัตรกำนัน ต.ไผ่ท่าโพ         บุญเชิด          คุ่ยคร้าม

6.       นายอำนาจ      ฟักหล่ำ          ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2                      อำนาจ           ฟักหล่ำ

7.       นายสุพล         อยู่เกตุ           นายก  อบต.                           สุพล              อยู่เกตุ

8.       นายธวัช         เกิดชื่น           รองนายก  อบต.1                   ธวัช               เกิดชื่น

9.       นายหอมหวล    ทองแก้ว         รองนายก อบต.2                    หอมหวล        ทองแก้ว

10.      นายดิเรก        อิ่มฤทัย          เลขานุการนายก  อบต.           ดิเรก              อิ่มฤทัย

11.      นางสาวสมหมาย   จุลบุตร       นักบริหารงานการเงินและบัญชี  สมหมาย         จุลบุตร

12.      นายณัฐวุฒิ      จอกถม           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                 ณัฐวุฒิ           จอกถม

13.      นางนรา           ร่วมสกุล         เจ้าหน้าที่ธุรการ                      นรา              ร่วมสกุล

14.      นางสาววิยะดา  สุขพันธ์อ่ำ       บุคลากร                                วิยะดา      สุขพันธ์อ่ำ

 

เริ่มประชุม       เวลา  09.30 .

เมื่อในที่ประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุม  นั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม  จึงได้กล่าวเรียนเชิญนายสน  เสือสวัสดิ์  รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานฯ ในการประชุม และจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพสมัยสามัญสมัยท ี่ 2 / 2553 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  จากนั้นได้กล่าวเชิญประธานฯ เปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป  

ก่อนวาระการประชุม

ประธานฯ                               กล่าวต่อที่ประชุมว่า นายสำรวย  จันทร์กระจ่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ หมู่ที่ 1 และดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตอนนี้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. ที่โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรและวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ประจำวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

/ ระเบียบวาระที่ 1……..

-3-

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ                               (1)  เรื่องการรณรงค์ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ปี 2553 ตามโครงการ 45 วันรวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และที่สำคัญสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกร รมการบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดขยะถุงพลาสติกอย่างไม่จำเป็น โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ระหว่างตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2553 – วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในส่วนของภาคประชาชนทั่วไป เห็นควรร่วมช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกใน     ชีวิประจำวัน เช่น การใช้ถุงผ้าเวลาไปซื้อของ หรือการบรรจุสิ่งของในถุงเดียวกัน

(2) เรื่องการเข้าดำเนินการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อสาธารณะประโยชน์ พจ.1245 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ของบริษัทคาร์นาร์วอน ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด ที่เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการสำรวจปิโตรเลียม พื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งในส่วนของ อบต.ได้แจ้งอนุญาตให้ใช้แหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าวแล้ว

(3) เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงาน จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  มีตำแหน่งงานว่าง ดังนี้

3.1. บริษัทนันยาง การ์เม๊นท์ จำกัด  พนักงานเย็บจักร อุตสาหกรรม 500 อัตรา, พนักงานแผนกตัด 100 อัตรา, แผนกการผลิต 100 อัตรา ,แผนกคิวซี และ คิวเอ 100 อัตรา , เจ้าหน้าที่บุคคล 2 อัตรา

3.2. บริษัท เอคโค่ ประเทศไทย  อ.วชิรบารมี พิจิตร  ตำแหน่งพนักงานเย็บจักร 100 อัตรา .พนักงานตัดวาด 30 อัตรา ,และเลขานุการหญิง   1 อัตรา

                                                   3.3. บริษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จำกัด อ.เมือง พิจิตร ตำแหน่งพนักงาน เสริฟ 6 อัตรา , ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ,ผู้จัดการห้องอาหาร 1 อัตรา ,พนักงานต้อนรับ 1 อัตรา 

          (4) เรื่องการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2553   จำนวน  759,361.58 บาท

 

ที่ประชุม                                รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ                               ในรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1/2553  วันที่  21    พฤษภาคม  2553  ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบข้อความ เนื้อหาการประชุม

 

-4-

ระเบียบวาระที่ 3          ญัตติที่ค้างพิจารณา

- ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่ 4          ญัตติพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา 3 ปี  ( พ.ศ. 2554 – 2556 )

ประธานฯ                               ด้วยทางคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ ได้เสนอร่างแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2554 – 2556 ) เพื่อสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดต่างๆ ขอเชิญทางผู้บริหาร หรือตัวแทน ชี้แจงรายละเอียด

นายณัฐวุฒิ  จอกถม                 กล่าวว่าในนามคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ขอ     ( จนท.วิเคราะห์นโยบาย-           เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ทางคณะผู้บริหารและแผน )               ได้กำหนดไว้  ยังคงเหมือนเดิม คือ  “ มุ่งมั่นพัฒนาให้สังคมเป็นสุขอย่าง

สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

                                พันธกิจ ประกอบด้วย

                                1. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ                      เศรษฐกิจพอเพียง

                                2. ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                3. สงเคราะห์ผู้ยากไร้คนชรา และผู้พิการ พร้อมทั้งผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

                                4. ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

                                         จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                    “ พัฒนาตำบลไผ่ท่าโพให้มีความเจริญครอบคลุมทุกด้าน ”

                                 ยุทธศาสตร์ที่กำหนด

                                           1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

                                           2. ยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน                                        

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                           4. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการสงเคราะห์ 

                                           5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการประชาชน 

ในส่วนของแผนงาน / โครงการต่างๆ ในแต่ละปี แต่ละหมู่บ้าน ขอให้ดูรายละเอียดตามร่างแผนพัฒนา 3 ปี  ที่แจกให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว

 

มติที่ประชุม                            ได้พิจารณาอย่างครบถ้วน ทุกยุทธศาสตร์ แผนงาน  โครงการแล้ว     มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) เป็นเอกฉันท์

ประธานฯ                               ขั้นตอนต่อไปทางคณะผู้บริหารฯ ก็จะได้ประกาศบังคับใช้ และเป็นแนวทางการบริหารพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

                                ตอนนี้ขอพักการประชุม 15 นาที เพื่อรับประทานอาหารว่าง ดื่มน้ำ เครื่องดื่ม

                               

/ ระเบียบวาระที่ 5………

-5-

ระเบียบวาระที่ 5          ญัตติพิจารณาเห็นชอบการเลื่อนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเทศบาลตำบล  

ประธานฯ                               ด้วยทางคณะผู้บริหาร อบต. ได้เสนอญัตติการเลื่อนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล  โอกาสนี้ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ หรือผู้แทน ได้ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น หรือความจำเป็นในญัตตินี้

นายดิเรก อิ่มฤทัย                   ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐาน ะ

(เลขานุการนายกฯ)      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล โดยมาตรา 42 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้ โดยทำเป็นประกาศระทรวงมหาดไทย”  และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ( และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 )  พ.ศ. 2546  บัญญัติว่า “เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้” ประกอบกับการพิจารณาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบ ล   จึงมีองค์ประกอบเพียงสภาพของท้องถิ่นอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลต ำบลเท่านั้น ดังนั้นแนวทางปฏิบัติจึงควรพิจารณาการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน ตำบลเป็นเทศบาลตำบล ดังนี้

1. สภาพของความเป็นชุมชน แนวเขตชัดเจน

2. จำนวนรายได้ว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ  บริการสาธารณะกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล อย่างน้อย    6 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

3.  เจตนารมณ์ ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแสดงเจตนาให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ผ่านเวทีประชาคม

          โดยจะต้องแสดงเหตุผล และความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลผ่านอำเภอ และจังหวัดประกอบการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย และเมื่อได้รับการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย   จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นเ ทศบาลตำบล มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และการใช้อำนาจเพิ่มมากขึ้นตามกฎหมายที่จัดตั้ง   

ผลดีของการการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล มีดังนี้

1) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในร ูปแบบเทศบาล

/  2) ประชาชน……..

-6-

2) ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกันและมีมาตรฐานเด ียวกันภายใต้รูปแบบเทศบาลเหมือนกันหมด

3) รูปแบบเทศบาลมีความเข้มแข็งและมีโครงสร้างการบริหารงานที่มีประ สิทธิภาพ

4) ท้องถิ่นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประจำ        เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

5) การรวม อบต. ยกฐานะเป็นเทศบาลจะทำให้ท้องถิ่นมีการระดมทรัพยากรที่อยู่อย่าง กระจัดกระจายทำให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

6) การจัดสรรเงินรายได้ของรัฐบาลและเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นจะเกิดค วามเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เนื่องจากขนาด จำนวนประชากร และปริมาณงานไม่มีความแตกต่างกันมากเหมือนในปัจจุบัน

7) พนักงานเทศบาล พนักงาน อบต. จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีระดับสูงขึ้นไปจนถึงระ ดับ 8 เพราะอยู่ภายใต้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เหมือนกัน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดโตขึ้น มีรายได้สูงขึ้นก็จะได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น ระดับตำแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งการโอนย้ายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ก ว่า

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า การเติบโตของชุมชน จึงเห็นควรยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลตำบล

มติที่ประชุม                            ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการยกระดับความเจริญในพื้นที่ มีมติเห็นชอบในการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล      มติเอกฉันท์

 

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ                               ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการชี้แจงเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม

 

นายประสิทธิ์ กาศเกษม           1. เรื่องการอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ในส่วนขององค์การ

( ปลัด อบต. )              บริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ ได้มีการแต่งตั้งผู้เข้าเวรยามตอนกลางคืน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบ

2. สรุปผลการศึกษาดูงาน ปี 2553  ตามประมวลแบบสอบถามประเมินผลโครงการศึกษาดูงานจากกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับที่ดี แต่มีปัญหา อุปสรรคคือสภาพดินฟ้า อากาศ ที่แปรปรวน มีฝนตก ทำให้ต้องงดการศึกษา   ดูงานหลายแห่งออกไป จากที่กำหนดไว้

 

/ 3. เรื่องการเลือก……

-7-

3. เรื่องการเลือกประธานสภา อบต. ที่ว่างลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 15 เมื่อประธานสภา รองประธานสภา หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

น.ส.จินตหรา เอื้อเฟื้อพันธ์        ขอชี้แจงเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประจำตำบลไผ่ท่าโพ (ครู ศรช.กศน.อำเภอฯ)          โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 1        

แต่เนื่องจากเป็นการจัดตั้งครั้งแรก และมีงบประมาณเบื้องต้นเพียง 10,000 บาททาง กศน.อำเภอฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ไผ่ท่าโพ ร่วมสมทบทุนเพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อ หนังสือ วัสดุการเรียน   การสอนประจำศูนย์ กศน.ตำบลไผ่ท่าโพ คนละ 200 บาท

นายดิเรก อิ่มฤทัย                   ในส่วนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ ยินดีให้การ (เลขานุการนายกฯ)          ช่วยเหลือ กรณีทางศูนย์ กศน. ยังขาดเหลือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ขอให้แจ้ง

ประสานมาได้

ประธานฯ                               กล่าวเมื่อไม่มีเรื่องใดๆ แล้ว ขอขอบคุณทั้งคณะผู้บริหาร อบต.    สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าประชุมวันนี้  ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน และขอปิดการประชุม

 

ปิดการประชุม                             เวลา 12.00 น.

 

                                           (ลงชื่อ)        ประสิทธิ์   กาศเกษม       ผู้จดรายงานการประชุม

                                                         ( นายประสิทธิ์   กาศเกษม )

                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

                                                       (ลงชื่อ)        สำรวย  จันทร์กระจ่าง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                                       ( นายสำรวย  จันทร์กระจ่าง )

                                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ

 

(ลงชื่อ)        อดีต   คุ้มดี    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

  ( นายอดีต      คุ้มดี )

 

(ลงชื่อ)     บุญมี  เหล่าเขตกิจ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญมี เหล่าเขตกิจ)

 

(ลงชื่อ)      สมาน  โพธิ์สงวน           กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมาน  โพธิ์สงวน)

   ทำรายการเมื่อ: 05-สค.-10at 12:16
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2559   [ 4/1/2560 14:51:41 ]
ตรวจสอบครุภัณฑ์__ประจำปี_59   [ 18/11/2559 12:18:55 ]
ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559   [ 11/11/2559 10:50:10 ]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60   [ 13/10/2559 15:15:48 ]
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25560   [ 13/10/2559 15:10:59 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560   [ 10/10/2559 10:27:47 ]
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ ประจำปีงบประมาณ 2559   [ 10/10/2559 10:10:01 ]
     
 

 

โทร  056-992138  แฟกซ์ 056-992138
Copyright 2014.ptp.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.